Yazarlar için Bilgiler

1. Makale Hazırlama

Yazarlar makalelerini aşağıdaki kurallara göre hazırlamalıdırlar.

1.    Makalenin dili İngilizce olmalıdır.

2.    Yazarlar makalelerinde Microsoft Word formatı ya da bu formata çevirebilecekleri bir format kullanmalıdırlar. Makalenin ilk sunumu sırasında yazarların makaleyi .pdf formatında sunmaları kabul/tercih edilse de makalenin kabulü halinde yazarlardan WORD formatındaki kaynak dosya istenecektir.

3.    Gönderilecek eserler Times New Roman 12 punto ile bir buçuk satır aralığında yazılmalıdır.

4.    Makalenin başlığı metne uygun ve anlaşılır olmalıdır. Bütün başlıklar satır başından başlayarak koyu, ilk harfi büyük diğerleri küçük olacak şekilde yazılmalıdır.

5.    Şekiller, grafikler, fotoğraflar ve çizelgeler makalenin içinde, bahsedildiği yerde verilmeli, fotoğraflar bilgisayar ortamına aktarılmalı, orijinal fotoğraflar makale ile birlikte ayrıca sunulmalıdır. Şekil, grafik ve fotoğraflar 300 dpi JPG ya da TIFF formatında sunulacaktır. Renkli gönderilen resimler ve şekiller elektronik ortamda orjinal renginde, basılı ortamda ise siyah beyaz olarak basılacaktır.

6.    Çalışma herhangi bir kurum ve kişi desteği ile gerçekleştirilmiş ise, makalenin sonunda teşekkür kısmında belirtilmelidir.

7.    Eser sırasıyla Özet, Metin, Teşekkür (gerekli ise), Kaynaklar şeklinde yazılmalı ve sadece Metindeki bölümler numaralandırılmalıdır.

8.    WORD formatı kullanılarak yazılan makalelerde, matematiksel ifadeler “Equation Editör” kullanılarak yazılmalıdır. Metin içerisinde geçen eşitlikler normal parantez ( ) içerisinde numaralandırılmalıdır.

9. Makalenin bölümleri aşağıda belirtildiği şekliyle düzenlenmelidir.

a.    Özet
Özet, 200 kelimeyi geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Özetten sonra bir satır boşluk bırakılarak anahtar kelimeler (en az 3 anahtar kelime) italik olarak yazılmalıdır. Özet kısmı matematiksel ifadeler içermemelidir.

b.    Metin


Metin, makalenin amacı ile önemini anlatan ve değişik disiplinlere mensup genel bir okur kitlesine hitap edebilecek bir dil kullanılarak yazılmış bir giriş bölümüyle başlamalıdır. Teknik terimler, semboller, kısaltmalar ilk defa kullanıldıları yerlerde mutlaka tanımlanmalıdır. Metin, 1. Giriş, 2. Materyal ve Metot, 3. Bulgular, 4. Tartışma ve Sonuç veya 1. Giriş, 2. Teorik Esaslar, 3. Deneysel Çalışmalar, 4. Tartışma ve Sonuçlar gibi numaralandırılmış bölümlerden oluşmalıdır. Metin gerektiğinde numaralandırılmış alt bölümler içerebilir (2.1, 2.2, …vb).

c. Kaynaklar

Kaynaklar verildiği yerde köşeli parantez içinde, örneğin [1] biçiminde, numaralandırılarak belirtilmeli ve numaralandırma kaynağın metindeki belirtilme sırasına göre yapılmalıdır.

i. Kaynak bir makale ise

[1] N. Meriç, M. Koşal, M. A. Atlıhan and U. R. Yuce, “OSL properties of anthropological bone and tooth”, Radiat. Phys. Chem. 77(6) 685-689 (2008).

[2] E. Şahiner and N. Meriç, “Infrared stimulated luminescence (IRSL) properties of natural aluminum corrosion”, Geochronometria 39(3) 227-232 (2012).

[3] N. Meriç, “Calculation of Radiation dose to the lens of the eye using Monte carlo Simulation”, Appl. Radiat. Isot. 55(4) 557-560 (2001).

ii. Kaynak bir kitap ise

[1] M. J. Aitken, “Thermoluminescence dating”, Academic Press, London (1985).

iii. Kaynak basılmış tez ise

[1] Ü.R. Yüce. “Diş ve Kemik örneklerinin Lüminesans Tekniklerde Geriye Dönük (Retrospektif) Dozimetre olarak Kullanımının Geliştirilmesi” Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Mühendisliği Anabilim Dalı, Ankara, 96 s (2010).

[2] E. Şahiner, “Doğal radyoaktif izotoplarda gerçek çakışma etkisi”, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Mühendisliği Anabilim Dalı, Ankara, 69 s (2010).

iv. Kaynak kongreden alınmış ise

[1] N. Meriç, Ü. R. Yüce, O. Atakol and F. Yaşar. “osl analysıs of deproteınated tooth enamel” UK luminescence and ESR meeting, Royal Holloway, University of London, England, (2009).

[2] B. Küçükali, and L. Kandiller, “Deniz Harbinde Filo Konuşlandırma Problemi ve Akaryakıt Tüketim Simülasyonu”, Savunma Teknolojileri Kongresi SAVTEK 2002, ODTÜ, Ankara, 263-271 (2002).

[3] D. Baleanu, “Variational formulation of the Schrödinger field”, in Proceedings of  XII International Colloquium on Quantum Groups and Integrable Systems, (June 12-14, Prague, Czech Republic, 2003), Czech. J. Phys. 53 (11) 971-976 (2003).

v. Kaynak rapordan alınmış ise

[1] A. S. Camtepe, S. Albayrak, and B. Yener, “Optimally Increasing Secure Connectivity in Multihop Wireless Adhoc Networks”, Rensselaer Polytechnic Institute, Department of Computer Science Technical Report TR-09-01 (2009).

vi. Kaynak aktüel dergi ve gazete haberinden alınmış ise

[1] H. M. Şahin, and T. Altunok, “Bir Konferansla Nükleer ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları”, Eko Enerji (Aylık Ekonomi Politik Enerji Dergisi) Sayı 37 Şubat 2010.

2.    Makalenin Değerlendirilmesi

Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Dergisi’ne sunulan bir makalenin değerlendirme süreci gizlidir. Yazarların talebi halinde çalışmanın hangi aşamada olduğu kendisine bildirilirMakalenin değerlendirme süreci genelde 2-4 ay sürmektedir.

1.    Ön Değerlendirme

Baş editör, yazarlardan gelen makaleyi, Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Dergisi’nin amaç, bilimsel içerik, kapsam ve yayın ilkelerine uygunluğu bakımından değerlendirir. Uygun bulunan makaleler Editörler kurulundaki konusu ile ilgili dergi editörüne gönderilir. Makale, dergi editörü  tarafından belirlenen en az iki hakeme değerlendirilmek üzere gönderilir.

2.    Hakem Değerlendirmesi

Hakemler çalışmayı, Kapsam, Bilimsel Etik  ve Yazım kuralları”na göre değerlendirir, “Hakem Değerlendirme Formu”nu doldurur  ve editöre gönderirler.

3.    Son Değerlendirme

Editör, hakem görüşleri doğrultusunda makalenin basıma kabul edilmesi, düzeltilerek yeniden sunulması veya reddedilmesi kararını verir. Bu aşamada eğer gerekli görülürse yeni bir hakem görüşü alınabilir.

Hakem görüşleri doğrultusunda düzeltilip son halini aldıktan sonra kabul edilen makale, baş editör tarafından Yayın kuruluna, yayın kurulunda basımı kabul edilen makaleler ise Teknik Sekreterya ya gönderilir. Makalenin yayıma hazırlanmış kopyası (proof) son düzeltme için Yazar’a iletilir. Yazarın Dergiye ilettiği düzeltmeler Teknik Sekreterya tarafından basılacak  kopyaya yansıtılıp kontrol edildikten sonra makale yayıma hazır hale getirilir.